Hướng dẫn xóa danh bạ đã bị facebook thu thập dữ liệu

Facebook thu thập rất nhiều thông tin cá nhân của người dùng từ danh bạ, tin nhắn, vị trí, hình ảnh.

facebook-contacts

Nếu bạn muốn kiểm tra danh bạ của bạn đã bị thu nhập những số điện thoại nào thì bạn truy cập đường link sau:

https://www.facebook.com/mobile/messenger/contacts/

Tiếp theo bạn xóa hết những danh bạ đã đồng bộ lên. Việc xóa có thể mất vài phút để thực hiện, bạn quay lại sau đó để kiểm tra xem xóa thành công hay chưa.