Lập trình viên

Cách xóa phần tử trùng lặp trong Javascript

Giả sử ta có một mảng và có nhiều phần tử trùng lặp, yêu cầu đầu ra là chỉ lấy các phần từ không trùng lặp. Với mong muốn như vậy ta chỉ cần dùng Set trong Javascript.

const arrDuplicate = ["ngovang.com", "google.com", "ngovang.com", "youtube.com", "facebook.com", "google.com"]
console.log(arrDuplicate)
const newArrayWithoutDuplicate = [...new Set(arrDuplicate)]
console.log(newArrayWithoutDuplicate)

Sau khi thực hiện ta có thể thấy thay đổi như sau:

[LOG]: ["ngovang.com", "google.com", "ngovang.com", "youtube.com", "facebook.com", "google.com"]
[LOG]: ["ngovang.com", "google.com", "youtube.com", "facebook.com"]