[Lập trình] Làm chức năng lưu số điện thoại đăng nhập Flutter

Cuối tuần rảnh rỗi làm cái video hướng dẫn anh em lập trình. Chức năng cụ thể là chúng ta sẽ lưu số điện thoại cho việc đăng nhập. Mỗi lần quay lại có thể không cần điền lại thông tin. Bài viết này không làm cụ thể chức năng lưu session của ứng dụng với backend. Cơ bản việc này cũng cùng một cơ chế thực hiện lưu. Anh em có thể áp dụng cho lưu token đăng nhập nếu thấy cần thiết.